VEDTÆGTER for Nykøbing Sj. Gymnastikforening

§  1
Foreningen virker under DGI Vestsjælland, hvis formålsparagraf og vedtægter den fuldt ud vedkender sig. Foreningen er ligeledes medlem af DGF.

§  2
Foreningen stiftet den 24. marts 1932 i Nykøbing-Rørvig kommune, og har til formål at fremme interessen for og udvikle færdighed i legemsøvelse. Medlemskab er åben for alle borgere som kan tilslutte sig foreningens formål.

§  3
Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned.

§  4
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§  5
Ekstra-ordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 25 % af foreningens medlemmer over 14 år stiller krav derom, jfr. § 10.


§  6
Forslag der ønskes behandlet for en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før denne afholdes.

§  7
Generalforsamlingen skal bekendtgøres i dagspressen eller ugeavis med 10 dages varsel. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
  Formandens beretning.
  Beretning og regnskab.
  Virkeplan for næste foreningsår.
  Valg af suppleanter og revisorer.
  Indkomne forslag.
  Eventuelt.


  §  8
  Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formand, kasserer og 3 medlemmer, alle valgt af generalforsamlingen for en to-årig periode. Kampvalg foregår altid ved skriftlig afstemning.

  §  9
  Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år. I tilfælde af sammenfald, vælges ny formand for et år.
  Den afgående formand fratræder på 1. bestyrelsesmøde efter forårsopvisningen

  §  10
  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af stemmeberettigede. Ethvert medlem, som senest på den dag, hvor generalforsamlingen afholdes, er fyldt 14 år, har stemmeret.

  §  11
  Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær, samt nedsætter de fornødne udvalg til foreningens drift i øvrigt.

  §  12
  Bestyrelsen drager omsorg for foreningens økonomiske anliggender, fastsætter kontingent, antager ledere og sørger i øvrigt for at holde gymnastikken i gang.
  Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer. Der kan meddeles prokura.

  §  13
  Bestyrelsen kan vælge repræsentanter til generalforsamlingen i DGI Vestsjælland, idrætsudvalg m.m.

  §  14
  Bestyrelsen er forpligtet til på forlangende at udlevere et eksemplar af nærværende vedtægter til nyoptagne medlemmer.

  §  15
  Vedtægtsændring kan foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling, når 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer herfor.

  §  16
  Foreningens opløsning: Foreningen kan opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum, når 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer herfor.

  §  17
  I tilfælde af foreningens opløsning, skal eventuelle ejendele og formue gives til gymnastikken og idrættens fremme i Nykøbing Sj.

  Nykøbing Sj. den 25. februar 2020