VEDTÆGTER

for

Nykøbing Sj. Gymnastikforening

§ 1

Foreningen virker under DGI Vestsjælland, hvis formålsparagraf og vedtægter den fuldt ud vedkender sig.

§ 2

Foreningen stiftet den 24. marts 1932 i Nykøbing-Rørvig kommune, og har til formål at fremme interessen for og udvikle færdighed i legemsøvelse. Medlemskab er åben for alle borgere som kan tilslutte sig foreningens formål.

§ 3

Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned.

§ 4

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 5

Ekstra-ordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 25 % af foreningens medlemmer over 14 år stiller krav derom, jfr. § 10.

§ 6

Forslag der ønskes behandlet for en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før denne afholdes.

§ 7

Generalforsamlingen skal bekendtgøres i dagspressen, ugeavis og via e-mail til medlemmerne med 10 dages varsel. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

                                                                                                                 

                                                                                                                     a) Valg af dirigent.
                                                                                                                     b) Formandens beretning.
                                                                                                                     c) Beretning og regnskab.
                                                                                                                     d) Virkeplan for næste forenings år.
                                                                                                                     e) Valg af formand, kasserer og bestyrelse.
                                                                                                                     f) Valg af suppleanter og revisorer.
                                                                                                                     g) Indkomne forslag.
                                                                                                                     h) Eventuelt.

                                                                                   

§ 8

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formand, kasserer og 3 medlemmer, alle valgt af generalforsamlingen for en to-årig periode. Kampvalg foregår altid ved skriftlig afstemning.

§ 9

Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år. I tilfælde af sammenfald, vælges ny formand for et år.

§ 10

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af stemmeberettigede. Ethvert medlem, som senest på den dag, hvor generalforsamlingen afholdes, er fyldt 14 år, har stemmeret.

§ 11

Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær, samt nedsætter de fornødne udvalg til foreningens drift i øvrigt.

§ 12

Bestyrelsen drager omsorg for foreningens økonomiske anliggender, fastsætter kontingent, antager ledere og sørger i øvrigt for at holde gymnastikken i gang.

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer. Der kan meddeles prokura.

§ 13

Bestyrelsen kan vælge repræsentanter til generalforsamlingen i DGI Vestsjælland, idrætsudvalg m.m.

§ 14

Bestyrelsen er forpligtet til på forlangende at udlevere et eksemplar af nærværende vedtægter til nyoptagne medlemmer.

§ 15

Vedtægtsændring kan foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling, når 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§ 16

Foreningens opløsning: Foreningen kan opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum, når 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§ 17

I tilfælde af foreningens opløsning, skal eventuelle ejendele og formue gives til gymnastikken og idrættens fremme i Nykøbing Sj.

Nykøbing Sj. den 02. juni 2021

                                                              Daniel Jeppese                                                                                                            Ulla Nordahl

                                                             Karoline Manhart                                                                                                          Marianne Bugge

Rikke Zuschlag